Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- KONU

Ä°ÅŸbu sözleÅŸmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aÅŸağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli SözleÅŸmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diÄŸer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 2- SÖZLEÅžME’NÄ°N KURULMASI

2.1 ALICI SÖZLEÅžME’YÄ° OKUDUÄžUNU, ANLADIÄžINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERÄ°NÄ°N BÄ°LÄ°NCÄ°NDE OLDUÄžUNU KABUL EDER.
2.2 SATICI VE ALICI, SÖZLEÅžME Ä°LE KARARLAÅžTIRILAN EDÄ°MLER ARASINDA HÄ°ÇBÄ°R ORANSIZLIK BULUNMADIÄžINI VE KARÅžILIKLI EDÄ°MLERÄ°N İŞİN NÄ°TELİĞİNE UYGUN OLDUÄžUNU, SÖZLEÅžME KONUSUNA GÄ°REN Ä°ÅžLEMLER KAPSAMINDA HERHANGÄ° BÄ°R TECRÜBESÄ°ZLÄ°KLERÄ°NÄ°N BULUNMADIÄžINI KABUL EDERLER.
2.3 ALICI, SÖZLEÅžME KAPSAMINDA YER ALAN Ä°ÅžLEMLERÄ°N KENDÄ° MENFAATÄ°NE UYGUN OLDUÄžU KONUSUNDA TAM BÄ°R KANAATE VARDIÄžINI VE TÜM ÅžARTLARA KENDÄ° ÖZGÜR Ä°RADESÄ° Ä°LE, HÄ°ÇBÄ°R GÜÇLÜK VEYA SIKINTI Ä°ÇÄ°NDE OLMADAN, DÜÅžÜNEREK, Ä°STEYEREK VE BÄ°LEREK UYACAÄžINI KABUL EDER.
2.4 SATICI VE ALICI, SÖZLEÅžMENÄ°N HÜKÜMLERÄ°NÄ°N HAKSIZ ÅžART SAYILABÄ°LECEK BÄ°R ÖZELLÄ°K TAÅžIMADIÄžINI, MENFAATLER DENGESÄ° BAKIMINDAN BÄ°R HAKSIZLIK OLMADIÄžINI KABUL EDER.
2.5 Ä°ÅžBU SÖZLEÅžME, EKLERÄ° VE tekirdagcicekcisi.com ÜZERÄ°NDEN YAPILAN Ä°ÅžLEMLER KAPSAMINDA TEDARÄ°K EDÄ°LEN BÄ°LGÄ°LER VE ELEKTRONÄ°K VASITALARLA ONAYLANAN KONULAR KAMPANYALI SATIÅžLARA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELÄ°K’Ä°N 6. MADDESÄ°’NÄ°N GEREKLÄ°LÄ°KLERÄ°NE KARÅžILIK GELMEKTEDÄ°R.
2.6 Ä°ÅžBU SÖZLEÅžME HÜKÜMLERÄ° TÜKETÄ°CÄ° SÖZLEÅžMELERÄ°NDEKÄ° HAKSIZ ÅžARTLAR HAKKINDA YÖNETMELÄ°K HÜKÜMLERÄ° UYARINCA HERHANGÄ° BÄ°R HAKSIZ ÅžART Ä°ÇERMEMEKTEDÄ°R. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE Ä°YÄ°NÄ°YET KURALINA AYKIRILIK TEÅžKÄ°L ETMEMEKTE OLUP TÜKETÄ°CÄ°NÄ°N KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIÅžTIR.
2.7 Ä°ÅžBU SÖZLEÅžME HÜKÜMLERÄ° 6098 SAYILI YENÄ° BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERÄ° DE DÄ°KKATE ALINARAK HAZIRLANMIÅžTIR. YENÄ° BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESÄ°NDE ÖNGÖRÜLEN BAÄžLAYICILIK VE Ä°ÇERÄ°K DENETÄ°MÄ° ALICI TARAFINDAN YAPILMIÅžTIR. Ä°ÅžBU SÖZLEÅžME HÜKÜMLERÄ°NDEN HÄ°ÇBÄ°RÄ° Ä°ÅžBU SÖZLEÅžME’NÄ°N NÄ°TELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ÅžAÅžIRTICI ÅžARTLAR) NÄ°TELÄ°K TAÅžIMAZ. Ä°ÅžBU SÖZLEÅžME HÜKÜMLERÄ° AÇIK VE ANLAÅžILIR BÄ°R ÅžEKÄ°LDE YAZILMIÅž OLUP BÄ°RDEN ÇOK ANLAMI Ä°FADE ETMEMEKTEDÄ°R.

MADDE 3- SATICI BÄ°LGÄ°LERÄ°

Ünvanı: www.flowersdeliveryinturkey.com
Adresi: Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi Özer Apartmanı 32/A Antalya-Turkey  
Tel: 0(242) 511 88 00
Fax: 0(242) 511 88 00
E-mail: info@flowersdeliveryinturkey.com

MADDE 4- ALICI(TÜKETÄ°CÄ°) BÄ°LGÄ°LERÄ°

Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 5- SÖZLEÅžME KONUSU ÜRÜN BÄ°LGÄ°LERÄ°

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme ÅŸekli, AÅŸağıda belirtildiÄŸi gibidir:
SözleÅŸme Tarihi:
Ürünün Teslim Tarihi: SipariÅŸte Belirtilen Tarih
Teslim masraflarının tutarı : Siparişteki Fiyat
Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi
Miktarı: 1 Adet
Marka/Model:
PeÅŸin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil): SipariÅŸteki Fiyat

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleÅŸme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme ÅŸekli ile teslimata iliÅŸkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduÄŸunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiÄŸini beyan eder.
6.2 SözleÅŸme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aÅŸmamak koÅŸulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleÅŸim yerinin uzaklığına baÄŸlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiÄŸi adresteki kiÅŸi/kuruluÅŸa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koÅŸuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.
6.3 SözleÅŸme konusu ürün, ALICI'dan baÅŸka bir kiÅŸi/kuruluÅŸa teslim edilecek ise, teslim edilecek kiÅŸi/kuruluÅŸun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.4 SATICI, sözleÅŸme konusu ürünün saÄŸlam, eksiksiz, sipariÅŸte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak ÅŸartıyla SATICI, sözleÅŸmeden doÄŸan ifa yükümlülüÄŸünün süresi dolmadan, SATICI’ya eÅŸit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
6.5 SözleÅŸme konusu ürünün teslimatı için iÅŸ bu sözleÅŸmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleÅŸme konusu sipariÅŸin bedelinin ödenmesi ÅŸarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüÄŸünden kurtulmuÅŸ kabul edilir.
6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olaÄŸanüstü durumlar nedeniyle sözleÅŸme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI sipariÅŸin iptal edilmesini, sözleÅŸme konusu ürünün varsa emsali ile deÄŸiÅŸtirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI'nın sipariÅŸi iptal etmesi halinde ödediÄŸi tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.
6.7 ALICI'nın iÅŸ bu sözleÅŸmedeki ödeme yükümünün herhangi bir ÅŸekilde gerçekleÅŸmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediÄŸi ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleÅŸmede öngörülen faiz oranları üzerinden iÅŸletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi baÅŸlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diÄŸer hukuki yollara baÅŸvurabilir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

Mesafeli SözleÅŸmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakkı baÅŸlıklı 7.maddesi 4.fıkrası c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkca onun kiÅŸisel ihtiyaçları doÄŸrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliÄŸi itibariyle geri gönderilmeye elveriÅŸli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine iliÅŸkin sözleÅŸmelerde cayma hakkı yoktur.

MADDE 8- YETKÄ°LÄ° MAHKEME

Ä°ÅŸbu SözleÅŸmeden dolayı her türlü ÅŸikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduÄŸu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.


Antalya Belek Çiçek Siparişi Sayfamıza Hoş Geldiniz Web Sayfamızdan Belek Merkez ,Kadriye Ve Boğazkent’e Çiçek Siparişi Verebilirsiniz Çiçek Siparişiniz İşinde Uzman Çiçek Ustalarımız Tarafından Özenle Hazırlanarak Aynı Gün İçinde Teslim Edilmektedir Belek Çiçek Siparişinizi Web Sayfamızdan Online Olarak Verebilir Ödemenizi Kredi Kartı, Banka Kartı Ve Havale İle Ödeme Yapabilirsiniz. Rusya Çiçek Ukrayna ÇiçekÇiçekçi Sitesi
Visa Mastercard Amex

Belek Çiçek

Belek çiçekçi

Belek online çiçek

Belek çiçek yollamak

Belek çiçek gönderimi
Belek çiçek servisi
Belek cicek
Belek cicekci
Belek cicekcilik